Om oss / Kontakt

PROGRAM

Onsdag 5 november 2014

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder konferensen

Ingela Martinson, landskapsarkitekt LAR/MSA, chef, Tema Landskapsarkitekter.
09:10International building exhibition (IBA) Hamburg - Sustainable Re-Generation of the Southern City
 • What are IBA's? (the history and challenges of building exhibitions)
 • Why was an IBA initiated to develop Hamburg-Wilhelmsburg, the Veddel and Harburg from 2006-2013? (historical, political and morphological aspects)
 • How does IBA Hamburg work? (financing, organizational structure / excellence criteria's stakeholders)
 • Cities and Climate Change / Kosmopolis / Metrozones - three strategies developed for Hamburg-Wilhelmsburg, the Veddel and Harburg
 • Why do IBA's become so popular at the moment?
Kai Michael Dietrich, Management Assistant, IBA Hamburg Gmbh.

Föreläsningen hålls på engelska
09:55Social hållbarhet och urban utveckling
 • Att kartlägga otrygga platser för att öka den upplevda tryggheten
 • Boendedialog för att skapa välfungerande bostadsområden
 • Tillgänglighetsarbete för social hållbarhet
 • Utvärdering av platser och projekt
 • Konkreta exempel från genomförda projekt
Wilhelm Meyer, samhällsplanerare, Urban Utveckling & Samhällsplanering AB.
10:40Förmiddagskaffe
11:10Att planera för ett levande kvällsliv
 • Stockholmsregionens arbete med regionala stadskärnor som ett komplement till centrumkärnan
 • Att bygga tätt och kollektivtrafiknära
 • Regionalt och mellankommunalt samarbete för att förhindra utarmning av mindre kommuncentrum p.g.a externhandel och e-handel
 • Begreppet kvällsekonomi - att bygga mötesplatser; bibliotek, bollplaner, isbana etc. Men också belysning, skyltfönster mot gatan etc.
Cecilia Lindahl, regionplanerare, tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.
11:50Utveckla stadskärnan
 • Uddevalla - var ligger det?
 • Uppdraget och utmaningarna
 • Samverkan med handeln och fastighetsägarna
 • Skisser och idéer
 • Medborgardialog och dess resultat
 • Nuläge och framtidsplaner
Martin Hollertz, gatuparkchef, Uddevalla kommun.
12:30Lunch
13:30Framtid Alby - stadsmiljö i utveckling
 • Varför en stadsbyggnadsidé - och hur ska den användas?
 • Hur vi använt nya dialogmetoder för en bred medborgarpåverkan
 • Vegetationsanvändning vid stadsutveckling - att använda "gratistjänster" från naturen smart
 • Så får vi en stegvis utveckling av Albys offentliga rum - en hållbar stadsutveckling
Per-Anders Framgård, utvecklingschef, Botkyrka kommun.
14:10Barns och ungas rätt att vara delaktiga i samhällsplaneringen
 • Projekt Säkra skolvägar i Hällefors kommun och barns röster om grönområden i Nora kommun
 • Exempel från två kommuner i norra Örebro län om hur och varför barn och unga har involverats i planeringsarbete och vad som händer sen
Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, Folkhälsoteamet i norra Örebro län.
14:50Eftermiddagskaffe
15:20Belysning med fokus på social hållbarhet
 • Metoder för involvering av medborgare i belysningsplaneringen
 • Exempel på projekt med fokus på ljus och social hållbarhet (medverkande aktörer, finansiering m.m)
Kajsa Sperling, arkitekt och ljusdesigner, White Arkitekter i Göteborg.
16:00Stille områder, lydlandskap og lyddesign
 • Etableringen av stille områder i Oslo
 • Ljudlandskap och upplevelse av ljud
 • Utvikling av metode for kartleggning av lydlandskapet
 • Verktyg för design av ljudlandskap
Tore Mauseth har lang erfaring som trafikk-, arealplan- og miljmiljørådgiver i Plan- og bygningsetaten (The Agency for Planning and Building Services) i Oslo kommune.

Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
17:00Moderatorn avslutar den första konferensdagen

Torsdag 6 november 2014

08:20Morgonkaffe

Under torsdagen kan du välja mellan 2 parallella spår

Spår A: Gator och torg

08:50Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:00Regler om buller - ett samspel mellan plan- och bygglagen och miljöbalken?
 • Vad bör du tänka på inför nybyggnation och förtätning?
Pia Pehrson, advokat/partner, Foyen Advokatfirma
09:40Stadsdelen Rosenlund i Göteborg - från belysningsprogram till verklighet
 • Belysningens betydelse i en stadsbilds förvandling
 • Hur genomför man ett belysningsprojekt från belysningsprogrammets idéstadium till projekterandets förverkligande?
Tobias Olausson, ljusdesigner, Archidea AB.
10:20Förmiddagskaffe
10:50Ljuset ger nya rum i Eskilstuna
 • En ny version av belysningsplanen
 • Så används ljus i skapandet av nya platser och för att förstärka kopplingar och stråk
 • Ny belysningsteknik skapar nya möjligheter
 • Ett internt belysningsforum för samarbete över avdelningsgränserna
 • Ljuseventet Nattljus - inspiration för branschen och för stadsborna
Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun.
11:30Lunch
12:30Så får vi cykelstaden Kalmar att gå i full blom
 • Fruktbart samägande av utvecklingsprojektet Kalmar Cykelstad mellan tre förvaltningar
 • Infrastruktursatsningar i både stort och smått paras med aktiva kommunikationsinsatser
 • Nära samverkan med de tre stora handelsetableringarna - centrumkärnan samt två mer eller mindre externa handelsområden
 • Cykelbokslut tre år i rad ger koll på läget och vägleder arbetet framåt
Under fyra år har kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen samverkat i och t.o.m samägt utvecklingsprojektet Kalmar Cykelstad.

Thomas Eidrup, Serviceförvaltningen, miljövetare och en av tre projektledare inom satsningen Kalmar Cykelstad.

Josefin Bergquist, Samhällsbyggnadskontoret, trafikplanerare och en av tre projektledare inom satsningen Kalmar Cykelstad.
13:10Upprätta underhållsplan för beläggningar i samverkan med entreprenör

Umeå kommuns vision är att genom gemensam planering och optimering av tillgängliga resurser skapa bästa möjliga gatunät för kommunens medborgare. Arbetet med att ta fram ett nuläge, ett önskat läge samt en handlingsplan för att nå önskat läge pågår.

Följande mål har satts upp:
 • Upprätta en 5-årig underhållsplan för asfaltbeläggningar
 • Verka för en reducerad miljöbelastning vid underhållsbeläggningar
 • Hitta tekniska lösningar i syfte att förbättra närmiljö för boende och trafikanter
 • Öka förståelse för vardagsfrågor
Torbjörn Sandberg, gatudriftchef, Umeå kommun

13:50Eftermiddagskaffe
14:20Nyheter inom stenbeläggningar

Talare meddelas senare
15:00Belysningsstyrningen som sparar 40 % utan att märkas
 • Ett lyckat samverkansprojekt, parter med kompletterande kompetenser
 • Vår teststräcka mitt i Stockholm
 • Styrfilosofi och tekniken bakom skalet
 • Resultatet, 40 % energibesparing och nöjda trafikanter
 • Fortsättning följer, nya tester inkl. solcellsdrivna armaturer
Jan Kristoffersson, projektchef, SUST.
15:40Om offentlig konstnärlig gestaltning och dess betydelse i det offentliga rummet
 • Den offentliga konsten som en viktig del för en stads utveckling och attraktivitet
 • Att välja rätt konst till rätt plats
 • Offentlig utsmyckning och offentlig konst
 • Den offentliga konsten under dag och natt
 • Positiva bieffekter då konsten skapar trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön
 • Hur Katrineholms kommun har arbetat med den offentliga konsten under de senaste 7 åren och lyckats med att få den omtyckt och uppmärksammad
Truls Olin, chef allmänkultur även konsthall, Katrineholms kommun.
16:20Moderatorn avslutar konferensen

Spår B: Parker och grönytor

08:50Moderatorn inleder konferensens andra dag

Göran Andersson, styrelseledamot, Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF).
09:00Hagaparken - till för vem?
 • Hur görs en kulturhistoriskt viktig park tillgänglig för dagens människor och behov?
 • Hur tas besökarna emot på bästa sätt (utan förbudsskyltar)?
 • Avvägningen kulturhistoria och biologisk mångfald
 • Så uppnådde Hagaparken Nordic Green Space Award
Gunnar Björkman, parkchef, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Stockholm.
09:40Skärholmens perennpark: Juvelen i svenska bostäders satsning på gröna gårdar
 • Design Piet Oudolf i samarbete med Stefan Mattson
 • Projektering, färdigställande samt utveckling fram till idag
 • Gröna Gårdar enligt "SB-standard"
 • Exempel på gårdsupprustningar och nyproduktion
Anneli Wallgren, funktionsansvarig landskapsarkitekt, Svenska Bostäder.
10:20Förmiddagskaffe
10:50Från idé till färdig park
 • Några tankar om vad som händer efter slutbesiktning (hur gick det sedan?)
 • Den viktiga överlämningen till skötsel
 • Upphandling och krav för att säkerställa kvalitén i skötseln (Uppsala kommuns rutiner)
 • Relevant utbildning för parkskötselpersonal
Per Westerlund, parkdriftansvarig, Uppsala kommun.
11:30Lunch
12:30Strömparken i Norrköping - lek för både fisk och barn
 • Omdaning från mörkt parkstråk till attraktiv park mitt i staden
 • Byggnation av fisktrappa
 • Renovering av parken redan efter första sommaren p.g.a succén
Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare, Norrköpings kommun.
13:10Mitthem satsar på energisnål utebelysning
 • Belysningsstrategi
 • Energieffektivisering
 • Erfarenheter av LED-belysning så här långt (både positiva och negativa)
Stefan Wassbrink, energicontroller, Mitthem AB.
13:50Eftermiddagskaffe
14:20Bostaden i Umeå utformar attraktiva utomhusmiljöer och mötesplatser
 • En medveten satsning har förbättrat NöjdKundIndex för utomhusmiljöerna från 47 till 68 på fyra år
 • Genom smarta dialogformer och engagemang från hyresgästerna har Hållbara Ålidhem utvecklats och fått flera utmärkelser
 • En del i Hållbara Ålidhem har handlat om att utveckla utomhusmiljöerna och bygga en vinterträdgård
Mikael Lundgren, förvaltningschef, Bostaden i Umeå.
15:00Raingardens längs stråket genom nya kvarteret Kabeln i Sundbyberg
 • Breeamklassat projekt
 • Social och ekologisk stadsutveckling
Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner, Tema Arkitekter.
15:40Utformning, drift och underhåll av lekplatser

Talare meddelas senare
16:20Moderatorn avslutar konferensen